ПУБЛІЧНА
ОФЕРТА
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ
від 20 січня 2023 року
Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.
ТОВ «МАСТХЕВ ІВЕНТС» - код ЄДРПОУ 39275103, (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:
  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Для цілей цього Договору, наведені нижче терміни та визначення використовуються в наступному значенні: «Оферта» — цей документ Публічна Оферта з продажу доступу до онлайн-конференції. «Акцепт Оферти» - повне та беззастережне прийняття Замовником умов цієї Оферти, методами передбаченими у п. 3 цієї Оферти. «Договір Оферти» — договір між Виконавцем та Замовником на надання Послуг, який укладається за допомогою Акцепту Оферти. "Онлайн-конференція" – що складається з онлайн-зустрічі чи презентацій через Інтернет у режимі реального часу або відеозаписів, та може включати презентацію, інтерактивний матеріал, відео, спілкування зі спікером тощо.
1.2. У цій Оферті можуть бути використані терміни, не визначені у п. 1.1. У цьому випадку тлумачення такого терміну здійснюється відповідно до тексту цієї Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна у тексті Оферти слід керуватися тлумаченням терміна: насамперед – на сайті Виконавця, у другу чергу – загальноприйнятим значенням.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ
2.1. Предметом цього Договору є оплатне надання Замовнику доступу до онлайн-конференції Виконавця (далі – «Послуга»).
2.2. Онлайн-конференція, вартість, термін надання послуг та форма реєстрації розміщені за адресою coatings-ua.com.
2.3. Інформація та інші матеріали, у тому числі на електронних носіях, аудіо та відеозаписи, надані Замовнику Виконавцем у рамках надання Послуг за цим Договором, є конфіденційною інформацією, призначеною виключно для Замовника. У разі, якщо Замовник допустить розповсюдження зазначеної інформації, він несе відповідальність перед Виконавцем за заподіяні фактом поширення інформації збитки у вигляді штрафу, розмір якого зазначений у п.8.2.
2.4. Виконавець має право змінювати дату, вартість, умови цієї Публічної Оферти без попереднього погодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сайті Виконавця.
3. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ
3.1. Замовник здійснює Акцепт Оферти шляхом передоплати Послуг Виконавця, щодо яких укладається Договір Оферти, з урахуванням умов, описаних у п. 5 цієї Оферти.
4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Виконавець надає Послугу Замовнику лише за умови виконання таких умов:
4.1.1. Замовник надіслав свої реєстраційні дані, тобто заповнив форму реєстрації на сторінках coatings-ua.com, а також на будь-якій дочірній сторінці сторінки coatings-ua.com.
4.1.2. Замовник здійснив Акцепт Оферти згідно з п. 3.1.
4.2. Послуга надається Замовнику в обсязі, що відповідає сумі здійсненої ним передоплати.
4.3. Послуги вважаються наданими належним чином та у повному обсязі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення надання послуг Замовником не виставлено рекламації. У разі відсутності рекламації Акт приймання-здачі Послуг вважається підписаним, а Послуги надані належним чином.
4.4. Сторони після надання Послуг по Оферті не мають жодних претензій.
5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість послуг вказана на сайті coatings-ua.com
5.1.1. Вартість може бути змінена та залежить від: - Обраного тарифного плану; - кількісних та якісних змін в Онлайн-конференції; - Індивідуальної знижки Замовника.
5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником у порядку попередньої оплати у розмірі 100%.
5.3. Оплата здійснюється шляхом переказу грошових коштів, через платіжну систему wayforpay, на розрахунковий рахунок Виконавця.
5.4. Послуга буде вважатися сплаченою з моменту надходження коштів на особисті рахунки Виконавця.
5.5. У разі відмови Замовника від послуг Виконавець не повертає Замовнику суму, яка надійшла на особисті рахунки Виконавця за цією Офертою.
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Виконавець зобов'язується:
6.1.1. Забезпечувати Послугу у належній якості, у погоджений сторонами строк.
6.2. Виконавець має право:
6.2.1. Змінювати дату, вартість, умови цієї публічної Оферти без попереднього погодження із Замовником;
6.2.2. Додавати електронну адресу Замовника, вказану при реєстрації, до свого списку розсилки листів.
6.2.3. Закрити доступ Замовнику на власний розсуд без можливості апеляції та повернення коштів, сплачених за Онлайн-конференцію, у разі, якщо дії Замовника або обставини, створені Замовником, загрожують або можуть загрожувати у майбутньому конфіденційності матеріалів Онлайн-конференції, репутації Виконавця.
6.3. Замовник зобов'язується:
6.3.1. Дотримуватись усіх правил отримання Послуг встановлених Виконавцем даною Офертою;
6.3.2. Не розповсюджувати інформаційні матеріали та не піддавати їх можливому поширенню, отримані в ході надання Послуг, а також не записувати їх на аудіо- та/або відеоносії. У разі, якщо Замовник допустить розповсюдження зазначеної інформації, він несе відповідальність перед Виконавцем за заподіяні фактом поширення інформації збитки, включаючи недоотриманий прибуток, у розмірі, зазначеному в п. 8.2.
6.4. Замовник має право:
6.4.1. Відмовитися від листів, що надсилаються Виконавцем, перейшовши за посиланням, зазначеним у електронному листі.
7. ТЕРМІН ДІЇ І ЗМІНА ОФЕРТИ
7.1. Ця Оферта набирає чинності з моменту здійснення Замовником Акцепту Оферти та діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.
7.2. Замовник погоджується та визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного та чинного між Замовником та Виконавцем договору Оферти, і ці зміни набувають чинності одночасно з моментом внесення цих змін.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
8.2. Замовник несе відповідальність згідно з пунктом 6.3.2 у розмірі до 1000% (тисячі відсотків) від вартості послуг, сплачених ним.
8.3. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з цієї Оферти або у зв'язку з нею, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості досягти згоди шляхом переговорів, Сторони звертаються до арбітражного суду за місцем поточного перебування Виконавця.
8.4. Не вступаючи у суперечність із зазначеним вище, Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору Оферти, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади (в т.ч. прийняття правових актів), пожежу , повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем Договору Оферти.
8.5. Оплата за цією Офертою означає згоду з усіма умовами (пунктами) переліченими вище.
Виконавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАСТХЕВ ІВЕНТС"
ІПН: 39275103
Юридична адреса: 49000 м. Дніпро, вул. Юліуша Словацького 1-а
Контактний телефон: +38 (066) 1572855
email: info@must-have.events
COATINGS-UA.COM